الترخيص الأساسي

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic iure architecto quaerat temporibus rem delectus ipsum eius rerum, iusto quibusdam eaque doloremque, consequatur repudiandae.

Regular

Extended

Commercial

Use in a single end product
Use in a free end product
Use in an end product that's sold
On-demand products/services
Use in stock items/templates

ملاحظة إلى العاملين لحسابهم الخاص والوكالات الإبداعية:

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Culpa iure cumque error officia, quae ullam soluta repudiandae eligendi. Est similique ea, accusamus quidem vitae dolorem ratione explicabo quas, quae alias ab eos voluptas omnis dicta sed vel reprehenderit quaerat sint.